Observationstid

Observationstid

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i reglerne om offentlig parkering.

Observationstid er det tidsrum hvor parkeringsvagten skal observere køretøjet, for at kunne konstatere at der er sket en egentlig overtrædelse. I hvor lang en periode observationstiden skal strække sig over, kommer an på det enkelte forhold. Det er dog ikke i alle tilfælde at der er krav om observationstid, hvorfor de pågældende tilfælde vil blive oplistet nedenfor.

Hvornår kan der pålægges en parkeringsafgift?

Der kan først startes en observationstid, når vagten har en klar formodning om, at en restriktion er overtrådt. Parkeringsvagten kan altså ikke starte observationstiden før der foreligger en overtrædelse.

Der skal skelnes mellem en række forhold, når vagten vil pålægge en afgift og foretage sin observationstid.

De forskellige forhold

Standsningsforbud:
Der er tale om en standsning, hvis man hensætter sit køretøj, med eller uden fører, i maksimalt 3 minutter. Her er der ikke krav om observationstid. Hvis man har fået en parkeringsafgift for at have standset et sted, hvor man ikke må, er der ikke krav om en observationstid af køretøjet. Parkeringsvagten skal dog i øvrigt undersøge de faktiske forhold, da der kan være undskyldelige og derved lovlige grunde til, at man har lavet den pågældende standsning.

Parkeringforbud:
Færdselsloven fastslår, at der foreligger en parkering når et køretøj er standset i mere end 3 minutter. Dette betyder at, parkeringsvagten skal observere bilen i min. 3 minutter, før at han kan konstatere, at der er tale om en parkering. I enkelte kommuner, såsom Københavns kommune, er der fastsat en observationstid på 4 minutter. Der er nogle forhold der kan tale for, at der skal foreligge en længere observationstid. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis køretøjet normalt anvendes til at fragte varer (se følgende afsnit om af- og pålæsning). En forlænget observationstid, kan eksempelvis være ½ time.

Taxier/hyrevogne:
Her er der ikke fastsat nogen observationstid. Taxier og hyrevogne er underlagt samme regler som øvrige køretøjer. Taxier/hyrevogne vil dog ofte kunne have behov for at standse i strid med gældende regler for at afsætte passagerer og foretage afregning for turen. Kan dette dels gøres kortvarigt, dels uden gene for trafikkens afvikling, vil det efter en konkret vurdering ikke altid være nødvendigt at pålægge en afgift i en sådan situation.

I dette tilfælde afgøres det ud fra parkeringsvagtens skøn, om den pågældende parkering/standsnings længde er nødvendig, eller om denne er til gene for trafikkens afvikling.

Af- og pålæsning:
Her er der krav om at parkeringsvagten foretager en observationstid af en vis længde, bl.a. for at kunne konstatere, at af- og pålæsningen foregår kontinuerligt. Som udgangspunkt er der derfor ikke en fastsat observationstid i dette tilfælde, men en observationstid der skal sikre, at parkeringsvagten har observeret de egentlige forhold. Der er dog krav om observationstid på 4 minutter, hvis køretøjet er låst. Læs mere om af- og pålæsning her.

Handicapkort mv.:
Der er ikke nogen specifikke observationstider her, men der foreligger i nogle tilfælde en forlængelse af parkeringstiden.

  • Ved handicapkort, kan man parkere i indtil 15 minutter på steder med: parkeringsforbud, kun af- og pålæsning tilladt, samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt.
  • Der kan parkeres tidsubegrænset på steder hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt, medmindre der er udlagt handicap p-plads.
  • Er i det offentlige fritaget for betaling inden for p-zonerne med betalingsparkering i det offentlige.

I tilfælde med tidsbegrænset parkering giver handicapkortet ikke dispensation for brug af p-skive. Der skal derfor stadig anvendes p-skive i disse tilfælde.
Du kan læse mere om hvordan man parkere korrekt med et handicapkort her

Forskellen på offentlig og privat parkering

Hvis der parkeres på offentligt område, hvor det enten er politiet eller kommunale parkeringsvagter der kan pålægge afgifter, så afgøres observationstiden ud fra færdselsloven.

Er der parkeret på privat område hvor det er private parkeringsvagter der pålægger afgiften, er det som udgangspunkt ikke omfattet af færdselsloven. Det vil derfor her komme an på den enkelte skiltning på området, hvordan parkeringen skal foregå. Såfremt der er skiltet: ”parkering forbudt”, så vil der umiddelbart blive taget udgangspunkt i samme regler som ved offentlig parkering, hvilket er færdselsloven, men dette er ikke sikkert, og er endnu ikke afgjort i retslige sammenhæng. Hvis du har parkeret på en privat parkeringsplads, og har fået en parkeringsbøde med henvisning til at parkeringstiden er overskredet eller lignende, vil det være afgørende hvad der står på det enkelte skilt.

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere