Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved Jur Nordica ApS. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem klienten og Jur Nordica ApS.  Forretningsbetingelserne kan kun fraviges ved eksplicit, særskilt aftale.

Artikel 1: Anvendelsesområde

Forretningsbetingelserne (herefter ”betingelserne”) gælder for køb af tjenesteydelse på hjemmesiden www.parkeringsafgift.dk. Selskabet, Jur Nordica ApS, CVR 40748024 står bag tjenesteydelsen og www.parkeringsafgift.dk.

Artikel 2: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“Terms and conditions”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

 • ”Jur Nordica ApS”
  Jur Nordica ApS med CVR nr.: 40748024, med registrerede kontor på Vollsmose Allé 12 st. 5240 Odense S, Danmark.
 • ”Klienter”
  Klienter er privatperson(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser, eller virksomheder der har accepteret disse vilkår og betingelser.
 • ”Aftalen”
  ”Aftalen” er en aftale mellem Klienten og Jur Nordica ApS, som er indgået ved klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses som indgået, når klienten har underskrevet fuldmagten.
 • ”Fuldmagt”
  Dokumentet, som klienten underskriver sammen med disse betingelser, som giver Jur Nordica ApS tilladelse til at varetage klientens interesser vedrørende den/de kontrolafgifter denne er blevet pålagt i forbindelse med parkering (herefter ”parkeringsafgift”).
 • ”Tilbagebetaling og eftergivelse”
  Ved tilbagebetaling og eftergivelse forstås den totale tilbagebetaling eller eftergivelse af parkeringsafgift som klienten opnår gennem Jur Nordica ApS’ service efter at have accepteret disse vilkår og betingelser. For at undgå tvivlstilfælde, så indeholder tilbagebetaling eller eftergivelse IKKE betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende.
 • ”Kompensationsgebyr”
  Det gebyr klienten tilpligtes til at betale Jur Nordica ApS, såfremt klientens parkeringsafgift efter underskrivelse af fuldmagt til Jur Nordica ApS bliver annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt.
 • ”Tjenesteydelse”
  Jur Nordica ApS klage til parkeringsselskabet, med henblik på annullering, eftergivelse eller tilbagebetaling. Herunder om nødvendigt, via sagens indbringelse for parkeringsklagenævnet.
 • ”Gebyr til parkeringsklagenævnet”
  Det faste gebyr til parkeringsklagenævnet, som alle skal betale såfremt forfølgelse herigennem aftales mellem Klienten og Jur Nordica ApS. Jur Nordica ApS har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 150 inklusiv gældende moms.
 • ”Prisliste”
  Prislisten angiver det servicegebyr som Jur Nordica ApS har ret til at fratrække tilbagebetalingsbeløbet, eller det servicegebyr Klienten pålægges at betale Jur Nordica ApS ved annullering eller eftergivelse af parkeringsafgiften. Alle priserne på listen er inklusiv gældende moms.

Artikel 3: Aftalen

3.1
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, indgår Jur Nordica ApS og klienten aftale om Jur Nordica ApS tjenesteydelse og klientens modtagelse af enten tilbagebetaling eller eftergivelse.

3.2
Efter klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne fuldmagt, vil denne modtage en bekræftende definition af den opgave Jur Nordica ApS har påtaget sig, samt hvad prisen for denne er.

3.3.
Efter klientens accept af disse forretningsbetingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne fuldmagt, accepterer klienten modtagelsen af den tilbudte tjenesteydelse og Jur Nordica ApS accepterer at yde den valgte service. Undtagelsesvis forbeholder JUR NORDICA sig dog retten til inden for rimelig tid at gøre klienten opmærksom på, at Jur Nordica ApS ikke kan yde den rette service i henhold til klientens ønsker, og vil således ikke opfylde aftalen.

3.4.
Ved aftaleindgåelse med Jur Nordica ApS bekræfter klienten, at denne er bemyndiget, har retsevne og juridisk kapacitet til at indgå aftalen på egne vegne.

3.5.
Klienten har ansvaret for, at oplysningerne fremsendt til Jur Nordica ApS er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens egen parkeringsafgift.  

3.6.
Klienten anerkender, at Jur Nordica ApS kun som udgangspunkt søger tilbagebetaling i pengepligtig ydelse, eller søger parkeringsafgiften annulleret eller eftergivet, så klienten retsstilling er som hvis parkeringsafgiften aldrig var blevet pålagt denne.

3.7.
Klienten anerkender at kravet ikke er blevet overgivet eller tildelt tredjeparter, samt at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og parkeringsselskabet, i samme sag.

3.8.
Efter klienten har underskrevet fuldmagten, må klienten ikke lade nogen anden part forfølge kravet eller overdrage kravet til nogen anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af fuldmagten.

3.9.
Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form eftergivelse eller tilbagebetaling fra parkeringsselskabet efter at have indgået aftale med Jur Nordica ApS, skal klienten underrette Jur Nordica ApS med det samme. Sådanne betalinger eller henvendelser betragtes som enten tilbagebetaling eller eftergivelse, og giver Jur Nordica ApS ret til dets gebyr, hvis Jur Nordica ApS har modtaget en underskrevet fuldmagt. 

3.10.
For at undgå tvivl i tilfælde hvor der bruges ”tilbagebetaling”, “annullering” eller ”eftergivelse”, indeholder dette ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, udover det faste gebyr til Parkeringsklagenævnet, som alle skal betale, såfremt klienten og Jur Nordica ApS i samråd vælger at bringe sagen for nævnet. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 150 inklusiv gældende moms.

3.11.
Som fastslået ovenfor, vil Jur Nordica ApS til enhver tid, når en sag forelægges et nævn, være berettiget til at kræve denne udgift pålagt klienten. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 150 inklusive moms. Denne udgift er ikke inkluderet i betalingen for ydelsen, såfremt klientens parkeringsafgift bliver eftergivet eller tilbagebetalt.

3.12.
Efter at have underskrevet fuldmagten, er klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med parkeringsselskabet angående den konkrete sag, samt alle henvendelser i denne forbindelse fra parkeringsselskabet eller dennes repræsentant skal herefter henvises og videresendes direkte til Jur Nordica ApS. Alle henvendelser ikke omhandlende den konkrete sag er derfor stadig tilladt. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Artikel 4: Beskrivelse af Jur Nordica ApS' services

4.1.
Jur Nordica ApS klager på klientens vegne og kræver her enten tilbagebetaling eller eftergivelse af kontrolgebyret overfor parkeringsselskabet, eller direkte til parkeringsklagenævnet på baggrund af færdselsloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende love og regler for parkering.

4.2.
For succesfuld forfølgelse af eftergivelse eller tilbagebetaling, skal Jur Nordica ApS bruge klientens oplysninger, som han/hun kan sende til Jur Nordica ApS via onlineformularen eller e-mail. Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til Jur Nordica ApS er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

4.3.
Ved klientens accept af Jur Nordica ApS’ tilbudte tjenesteydelse, forbereder Jur Nordica ApS en indsigelse/klage og sender denne til parkeringsselskabet og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne tjenesteydelse vil Jur Nordica ApS, hvis parkeringsafgiften bliver annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt, opkræve sit kompensationsgebyr. Dette gebyr fremgår af www.parkeringsafgift.dk under ”priser”, eller klik her

4.4.
Hvis parkeringsselskabet undlader at eftergive eller tilbagebetale parkeringsafgiften inden for rimelig tid efter meddelelse fra Jur Nordica ApS, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan Jur Nordica ApS indlede sagen ved Parkeringsklagenævnet. Bemærk gebyret der bliver pålagt, jf. punkt 3.11.

4.5.
I tilfælde af at en tredjepart bliver inddraget i sagen, har Jur Nordica ApS lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som klienten har oplyst Jur Nordica ApS.

4.6.
Hvis tredjeparten i enigheden med Jur Nordica ApS konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil klienten blive underrettet, og Jur Nordica ApS vil ikke foretage sig yderligere.

4.7.
Klienten accepterer, at det udelukkende er Jur Nordica ApS’ beslutning at indgå et tilbud forlig, da klienten har overdraget sagen til denne. Jur Nordica ApS handler på klientens vegne i henhold til fuldmagten og klienten giver Jur Nordica ApS bemyndigelse til at acceptere og afvise ethvert tilbud om forlig, baseret på Jur Nordica ApS’ erfaringer.

4.8.
Klienten er indforstået med, at Jur Nordica ApS som udgangspunkt ikke fører sager ved Domstolen eller bærer omkostningerne hertil.

Artikel 5: Betaling, gebyrer og udbetalinger (Tjenesteydelse)

5.1. 
JUR NORDICA yder en tjenesteydelse som en gratis service (udover situation som følger af artikel 3.11.), medmindre Jur Nordica ApS med succes inddriver tilbagebetaling eller hvis parkeringsafgiften eftergives eller annulleres. Jur Nordica ApS vil via faktura indkræve kompensationsgebyret for tjenesteydelsen direkte fra klienten, i henhold til de priser der er gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen, jf. pkt. 5.2

5.2. 
Prisliste

5.2.1. I tilfælde af at Klienten får annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt en parkeringsafgift på 510 DKK eller mindre, vil Klienten betale et Servicegebyr på 199 DKK, inklusiv gældende moms.

5.2.2. I tilfælde af at Klienten får annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt en parkeringsafgift på 900 DKK eller mindre (dog over 510 DKK, jf. pkt. 5.2.1.) vil Klienten betale et Servicegebyr på 299 DKK, inklusiv gældende moms.

5.2.3. I tilfælde af at Klienten får annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt en parkeringsafgift på 1500 DKK eller mindre (dog over 900 DKK, jf. pkt. 5.2.2.), vil Klienten betale et Servicegebyr på 399 DKK, inklusiv gældende moms.

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1.
Jur Nordica ApS vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. Jur Nordica ApS må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679). Se vores persondatapolitik her. 

6.2.
Klienten giver sine personlige oplysninger til Jur Nordica ApS i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen.

6.3.
Jur Nordica ApS overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

i) hvis klienten har givet samtykke hertil

ii)hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten

iv)hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse

v)hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager

vi)hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 7: Data og information fra klienten

7.1.
Klienten skal efter anmodning fra Jur Nordica ApS, levere al data eller information til Jur Nordica ApS, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. Klienten har det fulde ansvar for, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt, dette ansvar kan derfor ikke pålægges Jur Nordica ApS.

7.2. 
Ved underskrivelse af denne aftale, erklære klienten sig indforstået med, at Jur Nordica ApS holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav, inklusiv men ikke begrænset til, ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekte data/information og svigagtig adfærd.

7.3. 
Jur Nordica ApS forbeholder sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt klienten har oplyst ukorrekt data/information, eller ved dennes svigagtige adfærd. Opsiges aftalen i henhold til denne artikel, vil klienten miste sin ret til Jur Nordica ApS’ tjenesteydelse og dermed eventuelt annullering, eftergivelse eller tilbagebetaling af parkeringsafgiften.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1.
Hvis du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsageligt handler uden for dit erhverv, bliver du anses som forbruger i henhold til EU’s forbrugerregulativ hvilket betyder, at du har en lovhjemlet fortrydelsesret.

8.2.
Den lovhjemlede fortrydelsesret medfører, at du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen, med enten brev eller e-mail. Det er ikke nødvendigt at indgive en årsag, for at gøre brug af din fortrydelsesret. Hvis det du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal denne sendes inden for 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen.

8.3
På baggrund af tjenesteydelsens karakter, kan aftalen ikke fortrydes hvis Jur Nordica ApS har oplyst dig om, at parkeringsselskabet har annulleret, eftergivet eller tilbagebetalt parkeringsafgiften, da Jur Nordica ApS i dette tilfælde har udført den anmodede tjeneste.

Fortrydelsen skal sendes til:

JUR NORDICA
Vollsmose Allé 12 st. 8
Odense 5240.
Danmark
eller
e-mail: Kundeservice@parkeringsafgift.dk

Artikel 9: Lovvalg og værneting

9.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

9.2.  
Uenigheder der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos Jur Nordica ApS, som ikke kan løses i enighed eller ved i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Odense Byret som værneting.

Artikel 10: Uddannelsesmæssig baggrund

10.
To person i ledelsen i Jur Nordica ApS har en bachelorgrad i Jura fra Syddansk Universitet Odense, og begge personer er på nuværende tidspunkt kandidatstuderende i Jura på Syddansk Universitet i Odense.

Artikel 11: Ansvar og garanti (herunder ansvarsforsikring)

11.1.
Det er til enhver tid muligt for klienten at bruge materiale, formuleringer og andet fra Jur Nordica ApS i sin oprindelige form. Anvendelsen skal dog have enten direkte eller indirekte tilknytning til tjenesten leveret af Jur Nordica ApS. Med denne artikel giver vi tilladelse hertil. Jur Nordica ApS fraskriver sig al ansvar for klientens brug af disse materialer, hvorfor ansvaret for brugen og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra Jur Nordica ApS ligger hos klienten.

11.2.
Jur Nordica ApS yder ingen garanti for ydelserne og er ej heller ansvarsforsikret. 

11.3.
Ovenstående har lovhjemmel i ”lov om juridisk rådgivning”, jf. denne lovs § 2, stk. 3.

11.4.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation Jur Nordica ApS måtte ifalde, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for Jur Nordica ApS’ vedkommende honorar, eller betaling, der imellem Jur Nordica ApS og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde Jur Nordica ApS, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

Artikel 12: Klagemuligheder

12.1.
Ved reklamation over mangler, ved de af Jur Nordica ApS udførte ydelser, kan reklamationen rettes til kundeservice@parkeringsafgift.dk

12.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

12.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse kundeservice@parkeringsafgift.dk  

Artikel 13: Afsluttende bestemmelser

13.1.
Jur Nordica ApS har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt Prislisten og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, til byrde for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre de nye ændringer accepteres af denne.

13.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

13.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan Jur Nordica ApS overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for Jur Nordica ApS og fra JUR NORDICA til tredjeparter.

 

Seneste opdateret: den 03. september 2019.

Luk menu
Close Panel