Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved Jur Nordica ApS. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem klienten og Jur Nordica ApS.  Forretningsbetingelserne kan kun fraviges ved eksplicit, særskilt aftale.

Artikel 1: Anvendelsesområde

Forretningsbetingelserne (herefter ”betingelserne”) gælder for køb af tjenesteydelse på hjemmesiden www.parkeringsafgift.dk. Selskabet, Jur Nordica ApS, CVR 40748024 står bag tjenesteydelsen og www.parkeringsafgift.dk.

Artikel 2: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“Terms and conditions”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

 • ”Jur Nordica ApS”
  Jur Nordica ApS med CVR nr.: 40748024, med registrerede kontor på Vollsmose Allé 12 st. 5240 Odense S, Danmark.
 • ”Klienter”
  Klienter er privatperson(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser, eller virksomheder der har accepteret disse vilkår og betingelser.
 • ”Aftalen”
  ”Aftalen” er en aftale mellem Klienten og Jur Nordica ApS, som er indgået ved klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses som indgået, når klienten købt og betalt en af de ydelser vi tilbyder under “priser”. .
 • ”Tilbagebetaling og eftergivelse”
  Ved tilbagebetaling og eftergivelse forstås den totale tilbagebetaling eller eftergivelse af parkeringsafgift som klienten opnår gennem Jur Nordica ApS’ ydelse efter at have accepteret disse vilkår og betingelser. For at undgå tvivlstilfælde, så indeholder tilbagebetaling eller eftergivelse IKKE betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende.
 • ”Ydelse”
  Jur Nordica ApS udformer enten en klage til klienten eller giver klienten en klage opstillet i punktform, med det formål at klienten kan videresende klagen til parkeringsselskabet, med henblik på annullering, eftergivelse eller tilbagebetaling Herunder om nødvendigt, til sagens indbringelse for Parkeringsklagenævnet.
 • ”Gebyr til parkeringsklagenævnet”
  Det faste gebyr til parkeringsklagenævnet, som alle skal betale såfremt klienten vælger at forfølge herigennem, betales af klienten selv, da denne egenhændigt står for den videre sagsbehandling
 • ”Prisliste”
  Prislisten angiver det servicegebyr som klienten skal betale Jur Nordica ApS mod ydelsen der bestilles igennem denne . Alle priserne på listen er inklusiv gældende moms.

Artikel 3: Aftalen

3.1
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, indgår Jur Nordica ApS og klienten aftale om Jur Nordica ApS tjenesteydelse og klientens modtagelse af den valgte ydelse

3.2
Klienten skal acceptere disse vilkår og betingelser, for at få adgang til den gratis vurdering samt købe den valgte ydelse. Efter klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, vil denne modtage en bekræftelse på deres køb. Efter minimum 48 timer, vil klienten modtage en personligt udformet klage ud fra hvilken ydelse der er bestilt. 

3.3.
Efter klientens accept af disse forretningsbetingelser, samt modtagelse af købesum , accepterer klienten modtagelsen af den tilbudte tjenesteydelse og Jur Nordica ApS accepterer at yde den valgte service. Undtagelsesvis forbeholder Jur Nordica ApS sig dog retten til inden for rimelig tid, at gøre klienten opmærksom på at Jur Nordica ApS ikke kan yde den rette service i henhold til klientens ønsker, og vil således ikke opfylde aftalen. I tilfælde af at klienten har betalt, vil Jur Nordica ApS være forpligtet til at tilbagebetale købesummen. 

3.4.
Klienten har ansvaret for, at oplysningerne fremsendt til Jur Nordica ApS er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens egen parkeringsafgift.  

3.5.
Klienten anerkender, at Jur Nordica ApS’ ydelse kun som udgangspunkt søger tilbagebetaling i pengepligtig ydelse, eller søger parkeringsafgiften annulleret eller eftergivet, så klienten retsstilling er som hvis parkeringsafgiften aldrig var blevet pålagt denne.

3.6.
Klienten anerkender at kravet ikke er blevet overgivet eller tildelt tredjeparter, samt at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og parkeringsselskabet, i samme sag.

3.7.
For at undgå tvivl i tilfælde hvor der bruges ”tilbagebetaling”, “annullering” eller ”eftergivelse”, indeholder dette ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, udover det faste gebyr til Parkeringsklagenævnet, som alle skal betale, såfremt klienten og Jur Nordica ApS i samråd vælger at bringe sagen for nævnet. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 150 inklusiv gældende moms.

Artikel 4: Beskrivelse af Jur Nordica ApS' services

4.1.
Jur Nordica Aps tilbyder først og fremmest en gratis vurdering af den pågældende afgift. 

4.2.
Ovenstående vurdering bliver foretaget på baggrund af de oplysninger/materialer, som klienten indsender via udfyldelse af skemaet, eller oplysninger/materialer efterspurgt af Jur Nordica ApS

 4.3
Jur Nordica ApS tilbyder en personligt udformet komplet klage, eller en personligt udformet klage opstillet i punktform til klientens brug som skabelon til en klage. De to ydelser udformes med henblik på enten tilbagebetaling eller eftergivelse af kontrolgebyret overfor parkeringsselskabet, eller direkte til Parkeringsklagenævnet, på baggrund af færdselsloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende love og regler for parkering, på det offentlige såvel som på det private område.

4.4.
For succesfuld forfølgelse af eftergivelse eller tilbagebetaling, skal Jur Nordica ApS bruge klientens oplysninger, som han/hun kan sende til Jur Nordica ApS via onlineformularen eller e-mail. Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til Jur Nordica ApS er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

4.5.
Ved klientens køb af Jur Nordica ApS’ tilbudte ydelse(r), forbereder Jur Nordica ApS en indsigelse/klage og sender denne til klienten. Klienten skal derfor selv håndterer al efterfølgende korrespondance. For denne ydelse kræver Jur Nordica ApS direkte betaling. Prisen på ydelserne fremgår af: www.parkeringsafgift.dk under ”priser”, eller klik her

4.6.
Hvis parkeringsselskabet undlader at eftergive eller tilbagebetale parkeringsafgiften inden for rimelig tid efter klientens indsigelse, der er udformet af Jur Nordica ApS, er det alene klienten selv der hæfter for betaling af afgiften. Jur Nordica ApS giver dermed ingen garanti for udfaldet af klagen. 

4.7.
I tilfælde af at en tredjepart bliver inddraget i sagen, har Jur Nordica ApS lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som klienten har oplyst Jur Nordica ApS.

4.8.
Hvis tredjeparten i enigheden med Jur Nordica ApS konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil klienten blive underrettet, og Jur Nordica ApS vil ikke foretage sig yderligere.

4.9.
Klienten accepterer, at den henvisning til køb af ydelse der eventuelt vil blive givet, baseres på Jur Nordica’s juridiske kendskab til, samt generelle erfaringer inden for området. Det pågældende tilbud om køb af ydelse, er derved ikke et udtryk for en garanti, men udelukkende en kvalificeret vurdering. 

4.10.
Klienten er indforstået med, at Jur Nordica ApS som udgangspunkt ikke fører sager ved Domstolen eller bærer omkostningerne hertil.

Artikel 5: Betaling, gebyrer og udbetalinger (Tjenesteydelse)

5.1.
Jur Nordica ApS yder som udgangspunkt en gratis service vedrørende vurderingen af sagen. I tilfælde af vurdering til klientens fordel, vil ydelsen med klientens godkendelse/køb overgå til en betalingsydelse. 

5.2. 
Prisliste

5.2.1. En udformet klage i Light Version, hvor klagen er udformet i punktform og yderligere vejleder om hvordan der klages i forskellige henseender, koster 49 DKK. 

5.2.2. En udformet klage i Fuld Version, hvor klagen er fuldt ud personligt udformet, samt giver vejledning om hvordan der klages i forskellige henseender, koster 89 DKK. 

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1.
Jur Nordica ApS vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. Jur Nordica ApS må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679). Se vores persondatapolitik her. 

6.2.
Klienten giver sine personlige oplysninger til Jur Nordica ApS i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til, at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen.

6.3.
Jur Nordica ApS overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

i) hvis klienten har givet samtykke hertil

ii)hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten

iv)hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse

v)hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager

vi)hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 7: Data og information fra klienten

7.1.
Klienten skal efter anmodning fra Jur Nordica ApS, levere al data eller information til Jur Nordica ApS, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. Klienten har det fulde ansvar for, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt, dette ansvar kan derfor ikke pålægges Jur Nordica ApS.

7.2. 
Ved underskrivelse af denne aftale, erklære klienten sig indforstået med, at Jur Nordica ApS holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav, inklusiv men ikke begrænset til, ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekte data/information og svigagtig adfærd.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1.
Hvis du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsageligt handler uden for dit erhverv, bliver du anset som forbruger i henhold til EU’s forbrugerregulativ hvilket betyder, at du har en lovhjemlet fortrydelsesret.

8.2.
Den lovhjemlede fortrydelsesret medfører, at du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen, med enten brev eller e-mail. Det er ikke nødvendigt at indgive en årsag, for at gøre brug af din fortrydelsesret. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal denne sendes inden for 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen.

8.3
Da du som udgangspunkt vil modtage ydelsen inden 14 dage, skal du give Jur Nordica ApS meddelelse om,  hvis du ønsker at beholde dine 14 dages fortrydelsesret, ved bestilling af ydelsen, da du så først vil modtage din vare når fortrydelsesretten er udløbet.

8.4
Gives der ikke besked om, at man ønsker den 14 dages fortrydelsesret, er fortrydelsesretten begrænset til perioden mellem bestilling og indtil modtagelse af ydelsen. Dette vil som udgangspunkt være 48 timer. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal denne sendes inden modtagelse af ydelsen, og det skal tydeligt fremgå at du fortryder aftalen.

Fortrydelsen skal sendes til:

JUR NORDICA
Vollsmose Allé 12 st. 8
Odense 5240.
Danmark
eller
e-mail: Kundeservice@parkeringsafgift.dk

Artikel 9: Lovvalg og værneting

9.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

9.2.  
Uenigheder der udspringer af brugerens køb af ydelser hos Jur Nordica ApS, som ikke kan løses i enighed eller ved i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Odense Byret som værneting.

Artikel 10: Uddannelsesmæssig baggrund

10.
To personer i ledelsen i Jur Nordica ApS har en bachelorgrad i Jura fra Syddansk Universitet Odense, og begge personer er på nuværende tidspunkt kandidatstuderende i Jura på Syddansk Universitet i Odense.

Artikel 11: Ansvar og garanti (herunder ansvarsforsikring)

11.1.
Det er til enhver tid muligt for klienten at bruge materiale, formuleringer og andet fra Jur Nordica ApS i sin oprindelige form. Anvendelsen skal dog have enten direkte eller indirekte tilknytning til ydelsen leveret af Jur Nordica ApS. Med denne artikel giver vi tilladelse hertil. Jur Nordica ApS fraskriver sig al ansvar for klientens brug af disse materialer, hvorfor ansvaret for brugen og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra Jur Nordica ApS ligger hos klienten.

11.2.
Jur Nordica ApS yder ingen garanti for ydelserne og er ej heller ansvarsforsikret. 

11.3.
Ovenstående (pkt. 11.2) har lovhjemmel i ”lov om juridisk rådgivning”, jf. denne lovs § 2, stk. 3.

11.4.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation Jur Nordica ApS måtte ifalde, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for Jur Nordica ApS’ vedkommende honorar, eller betaling, der imellem Jur Nordica ApS og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde Jur Nordica ApS, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

Artikel 12: Klagemuligheder

12.1.
Ved reklamation over mangler, ved de af Jur Nordica ApS udførte ydelser, kan reklamationen rettes til kundeservice@parkeringsafgift.dk

12.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

12.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse kundeservice@parkeringsafgift.dk  

Artikel 13: Afsluttende bestemmelser

13.1.
Jur Nordica ApS har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt Prislisten og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, til byrde for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre de nye ændringer accepteres af denne.

13.2.
Skulle en eller flere bestemmelserne i disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig, ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

13.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan Jur Nordica ApS overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for Jur Nordica ApS og fra Jur Nordica til tredjeparter.

 

Seneste opdateret: den 23. februar 2020.